ਸਮਿਥ ਦੇ ਅੰਤਿਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਘਰ

ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ > ਸੂਚੀ > Smith’s Funeral Homes
ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਹੋਰ

The first Canadian funeral business to be certified by the Green Burial Council (GBC). Smith’s offers biodegradable and recyclable options, tree planting, and plant-based materials. Uses environmentally friendly suppliers and operates in a way that minimizes the firm’s carbon footprint.

485 ਬ੍ਰੈਂਟ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਬਰਲਿੰਗਟਨ, L7R 2G5 'ਤੇ

ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ:

pa_INਪੰਜਾਬੀ