ਖੋਜ
ਇਸ ਖੋਜ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ।

ਅਤੇ ਵਿਜੇਤਾ ਹੈ….

ਸਾਡੇ 2022 ਟ੍ਰੀ ਫੋਟੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਮਾਈਕ ਪੀਅਰਸਨ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਟੋਨੀ ਕ੍ਰੀਕ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।

"ਇਰਾਮੋਸਾ ਕਾਰਸਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਏਰੀਆ 'ਤੇ ਪਤਝੜ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਰੱਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾ ਦੇਖਿਆ।"

ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਕੌਨਨ ਨਰਸਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ $50 ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ!

ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਵਧਾਈ, ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।

ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਟ੍ਰੀ ਫੋਟੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ।

ਜੇਤੂ ਫੋਟੋ!

ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ!

ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ:

pa_INਪੰਜਾਬੀ