ਖੋਜ
ਇਸ ਖੋਜ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ।

ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਲਈ ਸਿਟੀ ਬਰਡ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਹੈਮਿਲਟਨ ਅਤੇ ਬਰਲਿੰਗਟਨ! ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸ਼ਾਰਟ-ਲਿਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਰਡ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੈਮਿਲਟਨ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਚੁਣਨ ਲਈ 10 ਵਿਕਲਪ ਹਨ।

ਹੁਣ ਉਸ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ!

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੰਛੀ ਲਈ ਵੋਟ ਕਰੋ.

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਮਿਲਟਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੰਛੀ ਲਈ ਵੋਟ ਕਰੋ.

ਵੋਟਿੰਗ 6 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ:

pa_INਪੰਜਾਬੀ