ਖੋਜ
ਇਸ ਖੋਜ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ।

ਇੱਕ FITBIT ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋ!

ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ FitBit ਜਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਈਕੋ-ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪੈਕ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਨਾਮੀ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ! 

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

*ਸਰਵੇਖਣ ਅਗਿਆਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਮੀ ਡਰਾਅ ਲਈ ਫਾਰਮ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਗੁਮਨਾਮ ਰਹਿਣਗੇ*

ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਟ੍ਰਿਲੀਅਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।

ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ:

pa_INਪੰਜਾਬੀ