ਔਨਲਾਈਨ ਬੀਜੀ ਯੂਥ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮੀਟ ਅੱਪ

ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਔਨਲਾਈਨ BGYN ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਸੋਮ, 5 ਦਸੰਬਰth 'ਤੇ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਜ਼ੂਮ 'ਤੇ। Our meetings usually go until 6:30pm, but may wrap up slightly earlier. Learn more about local eco-events and volunteer opportunities, connect with other young people interested in the environment and more!

Meeting time is eligible for volunteer hours as well and anyone ages 14-24 is welcome so tell your friends!

ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ:

pa_INਪੰਜਾਬੀ