ਖੋਜ
ਇਸ ਖੋਜ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ।

ਬੀਜੀ ਵਿਖੇ ਇਕੁਇਟੀ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ਤਾ

ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿਖੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲਟਨ ਇਕੁਇਟੀ, ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਅਤੇ ਇਨਕਲੂਜ਼ਨ (EDI) ਚਾਰਟਰ।

ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ (EDI) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਰਲਿੰਗਟਨਗ੍ਰੀਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿਖੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਲੰਟੀਅਰਵਾਦ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀ EDI ਨੀਤੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਇਥੇ.

ਇਸ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ:

pa_INਪੰਜਾਬੀ