ਖੋਜ
ਇਸ ਖੋਜ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ।

ਵਰਤੋ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ:

ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈੱਬ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਐਸੋ. ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ, ਅਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤੀਆ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ:

ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਐਸੋ. ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਲਿੰਕ:

ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟਾਂ (“ਲਿੰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ”) ਦੇ ਲਿੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਿੰਕਡ ਸਾਈਟਾਂ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕਡ ਸਾਈਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿੰਕਡ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿੰਕ, ਜਾਂ ਲਿੰਕਡ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। BurlingtonGreen Environmental Association ਵੈਬਕਾਸਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕਡ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿੰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਈਟ ਦੀ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਵਰਜਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ:

ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੋਗੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ:

ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਬੁਲੇਟਿਨ ਬੋਰਡ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਚੈਟ ਖੇਤਰ, ਨਿਊਜ਼ ਗਰੁੱਪ, ਫੋਰਮ, ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼, ਨਿੱਜੀ ਵੈਬ ਪੇਜ, ਕੈਲੰਡਰ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਮੂਹ (ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, "ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ"), ਤੁਸੀਂ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ, ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਹੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ:

 • ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ, ਧਮਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ।
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਉਚਿਤ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ੇ, ਨਾਮ, ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਪੋਸਟ, ਅਪਲੋਡ, ਵੰਡਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨਾ।
 • ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ) ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।
 • ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ, ਨਿਕਾਰਾ ਫਾਈਲਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ.
 • ਸਰਵੇਖਣਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਪਿਰਾਮਿਡ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਚੇਨ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ।
 • ਕਿਸੇ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਰਜਿਤ ਜਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਮਲਕੀਅਤ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰੀ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰੀ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਿਟਾਓ.
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ ਜਾਂ ਰੋਕੋ।
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਈ-ਮੇਲ ਪਤਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ।
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੋ।

ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਯਮ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ, ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਵੇਕ ਵਿੱਚ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ। ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ, ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ, ਇਸਲਈ, ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਤੋਂ, ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ।

ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ:

ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਸਬਮਿਸ਼ਨ") ਨੂੰ ਪੋਸਟ, ਅਪਲੋਡ, ਇਨਪੁਟ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ, ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ, ਇਨਪੁਟ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪ-ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਆਪਣੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰੋ, ਵੰਡੋ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰੋ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰੋ, ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁੜ ਫਾਰਮੈਟ ਕਰੋ; ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ, ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ, ਇਨਪੁਟ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਪੋਸਟ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ, ਇਨਪੁਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ।

ਦੇਣਦਾਰੀ ਬੇਦਾਅਵਾ:

ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਜਾਂ ਟਾਈਪੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਗਲਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਨਿੱਜੀ, ਮੈਡੀਕਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਮਾਂਬੱਧਤਾ, ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਤਮ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਅਜਿਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਰਲਿੰਗਟੋਂਗੋਰੀਅਨ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ, ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਫਿਟਨੈਸਮੈਂਟ, ਫਿਟਨੈਸਮੈਂਟ, ਫਿਟਨੈਸਮੈਂਟ, ਫਿਟਨੈਸਮੈਂਟ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਖਰੀਆਂ ਹਨ.

ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਤਕ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ, ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਆਰ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਲਈ ਜੋ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨ, ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਭਾਵੇਂ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ HA ਐਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜ/ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ/ਪ੍ਰਾਂਤ ਪਰਿਣਾਮੀ ਜਾਂ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਛੋਟ ਜਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਪਰੋਕਤ ਸੀਮਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਮਾਤਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲਾ ਉਪਾਅ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸੇਵਾ ਸੰਪਰਕ:

ਆਮ ਪੁੱਛਗਿੱਛ

ਸਮਾਪਤੀ/ਪਹੁੰਚ ਪਾਬੰਦੀ:

BurlingtonGreen Environmental Association, ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, BurlingtonGreen Environmental Association ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਧਿਕਤਮ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ਼ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ, ਭਾਈਵਾਲੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਸਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਵੀ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਵੈਧ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਵਾਰੰਟੀ ਬੇਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਵੈਧ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਧ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵਿਵਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਕਿ ਮੂਲ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਸਮਕਾਲੀ ਸੰਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਹੋਵੇ। ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਕਰਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਛਪੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ. ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।

ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਨੋਟਿਸ:

ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਹਨ: ਹੋਸਟ ਪਾਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ। ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ.

ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ:

ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਤਪਾਦ, ਲੋਕ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਇਵੈਂਟ ਫਰਜ਼ੀ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲ ਕੰਪਨੀ, ਸੰਸਥਾ, ਉਤਪਾਦ, ਵਿਅਕਤੀ, ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ।

ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ:

pa_INਪੰਜਾਬੀ