ਖੋਜ
ਇਸ ਖੋਜ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ

ਸਾਡੀ ਸਟਾਫ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਬੀਜੀ ਈ-ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕ ਬਣੋ ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ!

 

ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰੀ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਪਿਛੋਕੜਾਂ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੈਸਬਿਲਟੀ ਫਾਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿਦ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 2005 ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੋਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ, ਚੋਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਆਂ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ:

pa_INਪੰਜਾਬੀ