ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਫਿਊਚਰ ਫੋਕਸ ਸਰਵੇ ਈਕੋ-ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਰਾਅ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਲਟਨ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ ਜਿਸਨੇ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਫਿਊਚਰ ਫੋਕਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ $50 ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ BG ਈਕੋ-ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪੈਕ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਈ ਬੇਤਰਤੀਬ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ!

ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ:

pa_INਪੰਜਾਬੀ