ਖੋਜ
ਇਸ ਖੋਜ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ।

ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ

ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਔਨਲਾਈਨ ਅਨੁਭਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਡੇਟਾ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ

ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ, ਨਾਮ, ਘਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ। ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਗਿਆਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕ ਕੋਡ, ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਤਰਜੀਹਾਂ, ਰੁਚੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਪਸੰਦ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਤੁਹਾਡਾ IP ਪਤਾ, ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ, ਐਕਸੈਸ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਰੈਫਰਿੰਗ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਪਤੇ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੇਟਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੋਟ: ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ।

ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਥਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕੋ ਕਿ ਉਹ ਵੈਬ ਸਾਈਟਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। BurlingtonGreen Environmental Association, BurlingtonGreen Environmental Association ਅਤੇ BurlingtonGreen Environmental Association ਵੈੱਬ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਥਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। BurlingtonGreen Environmental Association, BurlingtonGreen Environmental Association ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਹਕ ਸੂਚੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੀ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਲੱਖਣ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਈ-ਮੇਲ, ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ) ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅੰਕੜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਡਾਕ ਮੇਲ ਭੇਜਣ, ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ, ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਨੇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: (a) ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ; (ਬੀ) ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ, (ਸੀ) ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।

ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

BurlingtonGreen Environmental Association ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ "ਕੂਕੀਜ਼" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੂਕੀ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਪੇਜ ਸਰਵਰ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੂਕੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂਕੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਕੂਕੀਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੂਕੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੂਕੀ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਲਿੰਗ ਪਤੇ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਪਤੇ ਆਦਿ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੋਧ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ, ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। BurlingtonGreen Environmental Association ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰਵਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਯੰਤਰਿਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ, ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ) ਦੂਜੀਆਂ ਵੈਬ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਏਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕਿਓਰ ਸਾਕਟ ਲੇਅਰ (SSL) ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ।

ਬੱਚੇ

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ:

  • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
  • ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
  • ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਔਫਲਾਈਨ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
  • ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦੀ।
  • ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
  • ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੇਮ, ਇਨਾਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲੁਭਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ:

pa_INਪੰਜਾਬੀ