ਖੋਜ
ਇਸ ਖੋਜ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ।

ਵਿਰਾਸਤੀ ਦੇਣ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਰੇ ਭਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਵਿਰਾਸਤੀ ਦੇਣ, ਜਿਸਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਦੇਣ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਕਸ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਵਸੀਅਤ ਦੇ 100% ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੁਆਰਾ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਾ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੁਵਕ, ਕਾਰਵਾਈ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਵਕਾਲਤ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਲਵਾਯੂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ। 

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਾਇਦਾਦ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੱਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ BG ਤੋਹਫ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਇੱਕ ਨਾਮਿਤ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਨਕਦੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ।

**ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਵਸੀਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।**

ਨਮੂਨਾ ਵਸੀਅਤ ਭਾਸ਼ਾ:

ਗੈਰ-ਨਿਯੁਕਤ ਜਨਰਲ ਵਸੀਅਤ

ਮੈਂ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇੰਕ. ਨੂੰ, ਬਰਲਿੰਗਟਨ, ਓਨਟਾਰੀਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 855745220RR0001 ਦੇ ਨਾਲ, $_____ [ਜਾਂ ____% of my estate] ਦਾ ਜੋੜ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਇੰਕ. ਮੇਅ ਡੀਏਮਏਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

ਗੈਰ-ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਸੀਅਤ

ਮੈਂ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇੰਕ., ਬਰਲਿੰਗਟਨ, ਓਨਟਾਰੀਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 855745220RR0001, [ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਪੱਤੀ/ਆਂ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ/ies ਦੀ ਸੂਚੀ] ਨੂੰ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇੰਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

**ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਰਲਿੰਗਟਨਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।**


ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਸੀਅਤਾਂ

ਮੈਂ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇੰਕ., ਬਰਲਿੰਗਟਨ, ਓਨਟਾਰੀਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 855745220RR0001 ਦੇ ਨਾਲ, $_____ [ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ____%] [ਜਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਪਤੀ/ਜ਼ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ/ਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ] ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਮਰਥਨ [ਨਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ]।

ਹਰੇ ਭਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿਰਾਸਤੀ ਤੋਹਫ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ!

 

.

ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ:

pa_INਪੰਜਾਬੀ